Home » உண்மை என்பது சுய ஆதாரம் - காந்திஜி

உண்மை என்பது சுய ஆதாரம் கொண்டது. அதை மூடியிருக்கும் அறியாமை என்ற மூடியை விலக்கி விட்டால், உண்மை பளீரென பிரகாசிக்கும்.

Author

More Authors and Quotes