Home » எது முழுமையாகவும் - காந்திஜி

எது முழுமையாகவும் உண்மையானதாகவும் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதை எந்தப் பெயர்சொல்லி அழைப்பதிலும் பயனில்லை.

Author

More Authors and Quotes