Home » எத்தகைய ஆதரவுப் பிரச்சாரம் - காந்திஜி

எத்தகைய ஆதரவுப் பிரச்சாரம் நடந்தாலு<ம் பொய்மை எப்போதும் உண்மையாகாது. அதுபோல, பிறர் கவனிக்கவில்லை என்றாலும் உண்மை எந்த நேரத்திலும் பொய்மையாகாது.

எத்தகைய ஆதரவுப் பிரச்சாரம் நடந்தாலு<ம் பொய்மை எப்போதும் உண்மையாகாது. அதுபோல, பிறர் கவனிக்கவில்லை என்றாலும் உண்மை எந்த நேரத்திலும் பொய்மையாகாது.

Author

More Authors and Quotes