Home » சிந்திப்பவன் மனிதன்

ஈ. வெ. இராமசாமி

சிந்திப்பவன் மனிதன், சிந்திக்க மறுப்பவன் மதவாதி; சிந்திக்காதவன் மிருகம்; சிந்திக்க பயப்படுகிறவன் கோழை.

Author