Home » மனிதனுக்கு உள்ள பண ஆசை

ஈ. வெ. இராமசாமி

மனிதனுக்கு உள்ள பண ஆசையும், பதவி ஆசையும் எப்படிப்பட்டவனையும் கெடுத்து, ஒழுக்கமற்ற காரியங்களைச் செய்யத் தூண்டுகின்றன.

Author